Staňte sa partnerom SZKC

Partnerom SZKC sa môže stať každá firma, združenie, organizácia, ktorá ponúkne obojstranne výhodnú spoluprácu so SZKC.

Ponuky na spoluprácu adresujte prezidentovi SZKC:

Vojto Artz
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov
Gorkého 10
811 01 Bratislava

alebo prostredníctvom elektronického formulára:

  Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu môjho členstva v SZKC

  Zároveň beriem na vedomie, že môže dôjsť k sprístupneniu osobných údajov kontrolným orgánom, orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej súčinnosti a iným oprávneným subjektom podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Taktiež som si vedomý/á svojich práv podľa § 22, § 23, odst. 1 Zákona NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). So všetkými vyplnenými časťami som bol oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne .

  V zmysle §11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasím, že vyššie osobné údaje (meno, priezvisko a príslušnosť ku klubu SZKC, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach správcu

  − www.szkc.sk a webových sídlach klubov SZKC
  − Facebookových sídlach SZKC a klubov SZKC

  Som si vedomý, že svoj súhlas vyššie vyslovený môžem kedykoľvek písomne odvolať.
  Všetky údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané pre účely zasielania obchodných oznamov, ktorým sa rozumie ponuka akcií, seminárov, kurzov školení z web stránky www.szkc.sk. a facebookového sídla SZKC a web stránok klubov a facebookových sídiel klubov SZKC. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely a to pre vnútornú potrebu správcu.
 • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

Pre dodatočné informácie ohľadom partnerského programu SZKC nás kontaktuje emailom na: szkc@szkc.sk

Slovenčina Slovenčina English English