Ochranná známka

Logo SZKC v krivkách na stiahnutie: Logo SZKC varianta 1
Logo SZKC v krivkách na stiahnutie: Logo SZKC varianta 2

Zásady používania symbolov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Bratislava november 2017

SZKC logo

SZKC logo

A.SYMBOLY

Základné symboly Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov sú:

1. Názov: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov

2. Znak: Slovenský zväz kuchárov a cukrárov,

prípadne skratka SZKC

Slovak Union of Chefs and confectioners ,

prípadne skratka SUCC,

Znak tvorí biela kuchárska čiapka ohraničená modrou farbou,v spodnej časti čiapky sú umiestnené symboly Slovenskej republiky a pod čiapkou , prípadne na jej pravom boku sa nachádza slovenský i anglický názov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Názvy umiestnené v bočnej a spodnej časti loga sú modrej farby.

3. Vlajka: na bielom podklade znak SZKC

4. Znak: Svetovej organizácie kuchárov a cukrárov – WACS

Symboly sú neoddeliteľnou súčasťou Stanov Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov.

 

B. SPÔSOB POUŽÍVANIA

Symboly sa môžu používať:

a) názov

 • na listovom papieri ako hlavička s bližším určením ako napr. adresa, č. telefónu, kontakty a pod.
 • na materiáloch, ktoré vydáva Slovenský zväz kuchárov a cukrárov pre svoje potreby alebo verejnosť napr. pozvánky, vizitky, propagačný materiál, publikácie a pod.

b) znak

 • v kombinácii s názvom na materiáloch, propagačných materiáloch,
 • spolu s inými symbolmi, napríklad so štátnymi symbolmi v súlade s právnymi predpismi pre používanie štátnych symbolov
 • na materiáloch klubov, alebo členov SZKC
 • na propagačných a vzdelávacích akciách usporadúvaných Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov alebo jeho klubmi

c) vlajka

 • na oficiálnych príležitostiach a prezentačných a vzdelávacích aktivitách , kongresoch, ktoré usporadúva Slovenský zväz kuchárov a cukrárov alebo na ktorých je oficiálne prítomný

d) znak WACS

 • spolu so znakom SZKC počas trvania členstva SZKC vo WACS

 

C. PRÁVO POUŽÍVANIA

Symboly môžu používať:

 • Orgány Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
 • Kluby SZKC
 • Členovia SZKC počas trvania členstva
 • Iné osoby a organizácie na základe žiadosti a vydaného súhlasu SZKC

 

D. PODMIENKY POUŽÍVANIA

Symboly nesmú byť :

 • Použité bez súhlasu SZKC
 • Umiestnené na miestach, ktoré by znevažovali význam SZKC
 • V materiáloch, ktorých obsahom nie je problematika gastronómie
 • V materiáloch, ktorých obsah nie je v súlade so Stanovami SZKC

 

E. POSUDZOVANIE POUŽÍVANIA

O používaní a vhodnosti používania symbolov rozhoduje Výkonný výbor SZKC

Bratislava november 2017

Slovenčina Slovenčina English English