Kódex hodnotiteľov

Kódex správania sa hodnotiacich komisárov SZKC

Vážený člen hodnotiacej komisie SZKC, gratulujeme Vám k výberu do hodnotiacej komisie, kde budete reprezentovať SZKC a našu profesionálnu kulinársku obec na týchto prestížnych podujatiach. Ako člen hodnotiacej komisie máte niekoľko povinností, ktoré by ste mali mať na vedomí, aby sa za bezpečil profesionálny a úspešný priebeh podujatí.

Ako člen hodnotiacej komisie:

 1. Svoje profesionálne aktivity budem vykonávať spôsobom, ktorý odráža česť a integritu našej profesie
 2. Nezúčastním sa žiadneho ohovárania alebo dehonestácie ktoréhokoľvek člena nášho hodnotiteľského tímu
 3. Úlohy a produkty, ktoré sú nám prezentované a ktoré mi boli ako členovi hodnotiteľskej komisie zverené, budem hodnotiť poctivo a bez predsudkov, bez ohľadu na náboženské vierovyznanie a rasu
 4. Svoju pozíciu hodnotiaceho komisára nezneužijem na ovplyvnenie druhých ,v ich rozhodovaní týkajúcich sa súťaže, so zámerom niekoho zvýhodniť
 5. Zúčastním sa rôznych aktivít, ktoré sa odo mňa ako člena hodnotiacej komisie očakávajú (poskytovanie spätnej väzby súťažiacemu, stretnutí tímu hodnotiteľov, inšpekcie kuchyne…) tak, ako to požaduje prezident alebo predseda hodnotiacej komisie
 6. Počas vyhradeného času budem ako člen poroty iba komentovať súťažiacich a diskutovať iba o tých veciach, ktoré mám ako člen hodnotiacej komisie hodnotiť
 7. Budem podávať hlásenie svojich povinností v čase, ktorý určí alebo bude požadovať prezident alebo predseda hodnotiacej komisie a pokiaľ mi v tom nepredvídané okolnosti zabránia, okamžite ich budem o tom informovať
 8. Budem dodržiavať pravidlá a obliekať sa podľa etikety obliekania, tak ako je to dané prezidentom konkrétnej súťaže a budem tento vzhľad udržiavať počas celého trvania podujatia
 9. Ako člen hodnotiacej komisie sa zdržím toho, aby som zneužil svoju pozíciu spôsobom, ktorým by som konštatoval alebo naznačoval rozporuplné položky (prvky, veci) alebo išiel za hranicu svojej kompetencie
 10. Zaručujem, že sa budem pridržiavať všetkých pokynov a smerníc pre porotcov, ktoré boli nastavené WACS kulinárskou súťažiacou komisiou a neupustím od týchto pravidiel a nariadení
 11. Všetko čo sa týka tlače (médií) bude nasmerované k predsedovi hodnotiacej komisie a pokiaľ sa na mňa tlač (média) obrátia, nasmerujem ich k predsedovi hodnotiacej komisie alebo k oficiálnej tlačovej kancelárií
 12. Pokiaľ prekročím alebo poruším ktorékoľvek z pravidiel Kódexu správania sa hodnotiacej komisie SZKC, som si vedomý toho, že môžem byť nielen vylúčený z hodnotiacej komisie ale aj vyňatý zo Zoznamu hodnotiacich komisárov SZKC do budúcnosti. Taktiež som si vedomý, že sa o tomto porušení dozvie prezident a Výkonný výbor SZKC

Kódex vychádza z kódexu hodnotiacich komisií WACS.

Slovenčina Slovenčina English English