Smernica o udeľovaní ocenení

Smernica č. 1/2014 o udeľovaní najvyšších vyznamenaní a ocenení Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a základné kritéria pre ich udeľovanie

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov (ďalej len SZKC) s cieľom oceniť mimoriadne pracovné výsledky,  dlhodobú prácu, spoluprácu a podporu SZKC, za úspešnú reprezentáciu slovenskej gastronómie  na zahraničných súťažiach a na poli gastronomickom a za výnimočné zásluhy  pri napĺňaní cieľov SZKC,  vydáva túto smernicu.

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa kuchárov a cukrárov (20. október kalendárneho roka), na rokovaní Celoštátneho zasadnutia Valného zhromaždenia SZKC, pri významných životných jubileách, a pri iných výnimočných príležitostiach môže prezident SZKC udeliť najvyššie vyznamenania a ocenenia SZKC

SZKC môže udeliť ocenenia na základe písomného návrhu prezidenta SZKC, jednotlivých členov SZKC prostredníctvom predsedov regionálnych a odborných klubov SZKC alebo prostredníctvom členov Výkonného výboru SZKC a po následnom schválení a  rozhodnutí Výkonného výboru SZKC.

Nižšie uvedené ocenenia sú najvyššími oceneniami, ktoré udeľuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov za dlhoročnú prácu a podporu SZKC, zásluhy za naplňovanie cieľov SZKC, za úspešnú reprezentáciu na zahraničných súťažiach na poli gastronomickom a za výnimočné zásluhy

O udelení vyznamenaní vedie Sekretariát SZKC presnú dokumentáciu.

 

Čl. 2

Druhy vyznamenaní a ocenení

Rád Sv. Vavrinca

Čestný diplom Rádu Sv. Vavrinca

Medaila Jána Babilona

Čestné uznania

 

Čl. 3

Kritéria udeľovania vyznamenaní a ocenení

 

RÁD SV. VAVRINCA

Najvyššie profesijné vyznamenanie SZKC, ktoré  možno udeliť len platným členom SZKC  za týchto podmienok:

 •  musí byť vyučený v odbore  kuchár alebo cukrár, či vyštudovať odbornú gastronomickú školu , alebo po dobu minimálne 15 rokov pracovať pre  rozvoj gastronómie
 • ak dovŕšil vekovú hranicu 45 rokov
 • minimálne dve volebné obdobia ( volebné obdobie 4roky), vykonávať funkciu prezidenta SZKC , viceprezidenta SZKC, predsedu, podpredsedu alebo aktívneho člena výkonného výboru klubu SZKC alebo výkonného výboru SZKC
 • Významnú domácu i medzinárodnú prezentáciu SZKC a slovenskej gastronómie
 • Za aktívnu spoluprácu a zvlášť významný prínos pre SZKC, ktorý nie je možné vyjadriť dlhodobou činnosťou
 • Mimoriadne možno toto vyznamenanie udeliť prezidentom kuchárskych a cukrárskych zväzov a asociácií členských štátov WACS, prezidentovi SR a členom vlády SR, či najvyšším predstaviteľom vlád krajín, ktorých kuchárske a cukrárske asociácie a zväzy sú členmi WACS

 

ČESTNÝ DIPLOM RÁDU SV. VAVRINCA

Je najvyšším profesijným vyznamenaním SZKC, ktoré je určené pre tých, ktorí nie sú členmi SZKC.

Udeľuje sa za:

 • za mimoriadny prínos dlhodobou činnosťou pre SZKC a gastronómiu najmenej po dobu 15 rokov
 • za zvlášť významný prínos pre SZKC, ktorý nie je možné vyjadriť dlhodobou činnosťou

 

MEDAILA JÁNA BABILONA

BRONZOVÁ MEDAILA Jána Babilona

1. individuálnym členom:

 • veková hranica bez obmedzenia rokov
 • oceňovaný musí byť po dobu 3 rokov platným členom SZKC
 • u juniorov súťažiacich za SZKC a školy, ktorí vzhľadom na svoj vek ešte nemôžu byť platnými členmi SZKC, sa započítava členstvo príslušnej školy a udeľuje sa za: aktívnu účasť na súťažiach organizovaných SZKC a minimálne 4 ročnú aktívnu prácu vo Výkonnom výbore SZKC alebo vo Výkonnom výbore klubu SZKC

2. sponzorom, kolektívnym členom  alebo školám, ktoré musia byť minimálne 2 roky platným členom SZKC

Udeľuje sa za:

 • mimoriadny prínos a podporu SZKC v aktívnej spolupráci po dobu minimálne 4 rokov
 • samostatnú organizáciu dvoch domácich  súťaží vyhlásených SZKC či akciu podobného rozsahu a druhu, výrazne podporujúcu SZKC
 • aktívnu spoluprácu s príslušným klubom SZKC po dobu minimálne 1 volebného obdobia ( 4 roky), sponzorstvo a spoluprácu so SZKC (členstvo v SZKC nie je podmienkou)

STRIEBORNÁ MEDAILA Jána Babilona

 1. individuálnym členom:

 • veková hranica minimálne 24 rokov
 • oceňovaný musí byť po dobu 6 rokov  platným členom SZKC

Udeľuje sa za:

 • účasť na minimálne dvoch republikových súťažiach organizovaných SZKC a na dvoch zahraničných súťažiach, zaradených do celosvetového kalendára súťaži WACS, z toho aspoň 1 x ako člen národného alebo regionálneho tímu SZKC, alebo ako individuálny súťažiaci za SZKC
 • minimálne 1 volebné obdobie  vo funkcii prezidenta SZKC alebo predsedu klubu SZKC, alebo vo funkcii viceprezidenta SZKC (4 roky )
 • za minimálne 8 ročnú aktívnu prácu vo Výkonnom výbore  SZKC alebo vo Výkonnom výbore klubu SZKC

2. kolektívnym členom alebo školám (musia byť členom SZKC)
Udeľuje sa za:

 • organizáciu minimálne 4 domácich súťaží vyhlásených SZKC alebo akcií podobného charakteru či rozsahu, ktoré výrazne podporili rozvoj SZKC
 • mimoriadne úspechy a aktívna účasť na domácich súťažiach organizovaných SZKC
 • mimoriadny prínos, sponzorstvo, podporu a spoluprácu so SZKC v nepretržitom období 8 rokov (členstvo v SZKC nie je podmienkou)

ZLATÁ MEDAILA Jana Babilona

 1. individuálnym členom:

 • veková hranica minimálne 28 rokov
 • oceňovaný musí byť po dobu 8 rokov  platným a aktívnym členom SZKC

Udeľuje sa za:

 • účasť na minimálne dvoch republikových súťažiach organizovaných SZKC a na troch zahraničných súťažiach, zaradených do celosvetového kalendára súťaži WACS, z toho aspoň 1 x na olympiáde kuchárov IKA Erfurt ako člen národného tímu SZKC  alebo na dvoch olympiádach kuchárov a cukrárov IKA Erfurt ako člen regionálneho tímu SZKC, alebo ako individuálny súťažiaci za SZKC
 • minimálne 2 volebné obdobie  vo funkcii prezidenta SZKC alebo predsedu klubu SZKC, alebo vo funkcii viceprezidenta SZKC (8 roky )
 • za minimálne 12 ročnú aktívnu prácu vo Výkonnom výbore  SZKC alebo vo Výkonnom
 • výbore klubu SZKC

 

2. kolektívnym členom alebo školám (musia byť  po dobu 8 rokov platným členom SZKC)
Udeľuje sa za:

 • u kolektívnych členov za organizáciu  minimálne štyroch  domácich súťaži vyhlásených  SZKC, z toho minimálne dve s medzinárodnou účasťou, alebo aspoň jednu zaradenú do svetového kalendára WACS, či akciu podobného typu alebo rozsahu výrazne podporujúcu rozvoj SZKC
 • mimoriadny prínos, sponzorstvo, podporu  SZKC v nepretržitom období 12 rokov ( v tomto prípade členstvo v SZKC nie je podmienkou)


ZVLÁŠTNE USTANOVENIE

 • Na návrh členov Výkonného výboru a predsedov klubov SZKC môže byť v zvlášť výnimočných prípadoch   niektoré z vyššie uvedených kritérií odpustené. Túto výnimku však musí odsúhlasiť 2/3 väčšina Výkonného výboru SZKC
 • v prípade dovŕšenia 65 rokov veku môžu byť  niektoré kritéria odpustené a navrhnutého možno oceniť za mimoriadnu celoživotnú prácu v gastronómii podľa zváženia klubu SZKC alebo Výkonného výboru SZKC

Všetky ocenenia môžu byť udeľované aj in memoriam.

Bratislava, 28. júna 2017

Slovenčina Slovenčina English English