Etický kódex člena SZKC

Vážený člen SZKC, teší nás, že ste sa rozhodli rozšíriť rady veľkej slovenskej rodiny kuchárov a cukrárov kde budete reprezentovať SZKC a našu profesionálnu kulinársku obec. Ako člen SZKC však máte niekoľko povinností, ktoré by ste mali mať na vedomí. K ním patrí aj dodržiavanie zásad Etického kódexu člena SZKC.

Ako člen SZKC
1. Zaväzujem sa chovať voči Zväzu čestne.

2. Budem dodržiavať STANOVY a Smernice SZKC.

3. Budem dodržiavať a plniť platné uznesenia orgánov Zväzu a príslušného Klubu Zväzu.

4. Budem zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach tvoriacich „know-how“, obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu Zväzu.

5. Budem riadne platiť stanovené členské príspevky.

6. Budem zodpovedne hospodáriť s majetkom SZKC mne dočasne zvereným.

7. Budem sa zasadzovať sa o zvýšenie autority a prestíže odboru kuchár a cukrár aj pohostinstva ako celku a podporovať dobré meno slovenskej gastronómie.

8. Nebudem vyvíjať činnosť, ktorá je v rozpore so záujmami a poslaním Zväzu a jeho členov.

9. Nebudem poškodzovať dobré meno Zväzu a vzdám sa konania, ktoré by k poškodeniu mena Zväzu alebo jeho členov viedli.

10. Svoje profesionálne aktivity budem vykonávať spôsobom, ktorý odráža česť a integritu našej profesie.

11. Nezúčastním sa žiadneho ohovárania alebo dehonestácie ktoréhokoľvek člena SZKC, alebo klubu SZKC.

12. Ak sa stanem členom Výkonného výboru SZKC budem rozhodovať nestranne, nezneužijem svoju pozíciu na ovplyvnenie ostatných členov tohto orgánu SZKC s cieľom získať osobný prospech alebo niekoho neoprávnene zvýhodniť.

13. Úlohy mi ako členovi SZKC budú zverené budem plniť poctivo a bez predsudkov.

14. Budem podporovať spoluprácu jednotlivých členov a klubov Zväzu navzájom a podľa svojich možností sa budem zúčastňovať na aktivitách Zväzu a jeho klubov.

15. Ak sa stanem členom hodnotiacej komisie, budem pri výkone tejto funkcie dodržiavať Etický kódex hodnotiteľa.

16. Som si vedomý toho, že pokiaľ prekročím alebo poruším ktorékoľvek z pravidiel Etického kódexu člena SZKC budem niesť následky a môžem byť aj vylúčený zo Zväzu.

Slovenčina Slovenčina English English