O SZKC

História | Hlavné ciele | Organizačná štruktúra | Kto sa môže stáť členom SZKC


SZKCPrezident SZKC: Vojto ARTZ

Viceprezident: Branislav KRIŽAN – prvý viceprezident

Viceprezident: Vladimír LOKŠÍK – viceprezident pre oblasť vzdelávania


História

Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov sa začala písať v apríli 1990, kedy vznikol ako jeden z prvých profesijných zväzov na Slovensku.

Je dobrovoľnou, cechovskou, nepolitickou záujmovou organizáciou, v ktorej sa dobrovoľne združujú občania, ktorí sa na profesionálnej úrovni zaoberajú gastronómiou alebo sú priateľmi a propagátormi gastronómie. Na čele zväzu v čase založenia stál pán Ondrej Antovszký. V roku 2000 ho na poste prezidenta zväzu vystriedal pán František Janata, ktorý vo funkcii prezidenta zväzu pôsobil do mája 2013. Od mája 2013 do novembra 2017 vo funkcii prezidenta SZKC pôsobil Branislav Križan. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SZKC od novembra mája 2013 na čele zväzu stoji Vojto ARTZ.

Sídlom SZKC je hlavné mesto Slovenska Bratislava, Gorkého 10, 811 01 Bratislava – Staré mesto.

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov uzatvára zmluvy týkajúce sa organizácií aj jednotlivcov, ktoré mnohokrát presahujú hranice Slovenska. Spolupracujeme s potravinárskymi aj nápojárskymi firmami, s dodávateľskými firmami dodávajúcimi zariadenia pre gastronómiu. Naši odborníci testujú nové výrobky, odporúčajú ich použitie a využitie.

Členovia zväzu sa zúčastňujú pri organizovaní rôznych propagačných akcií zameraných na racionálnu výživu, propagáciu potravinárskych výrobkov a noviniek národnej i medzinárodnej gastronómie, či už v oblasti surovinovej alebo technologickej. Zväz sa aktívne venuje aj príprave mladých odborníkov. Podporuje a organizuje súťaže v odbore kuchár a cukrár, na ktorých svoju odbornosť prezentujú mladí ľudia pripravujúci sa na toto povolanie.

V súčasnosti SZKC vyvíja svoju činnosť prostredníctvom ôsmich stabilne pôsobiacich regionálnych i odborných klubov SZKC (bratislavský klub, banskobystrický klub, žilinský klub, tatranský klub, košický klub , prešovský klub, klub cukrárov a klub mladých kuchárov a cukrárov) v ktorých združuje kuchárov a cukrárov z celej Slovenskej republiky. Prostredníctvom klubov sa zväz usiluje šíriť moderné trendy gastronómie v praxi, na domácich aj zahraničných výstavách a súťažiach. Z doterajších aktivít zväzu možno prezentovať propagačno-výstavné a súťažné akcie, organizované na území Slovenskej republiky

SZKC nadväzuje na historickú tradíciu, zaoberá sa gastronómiou v jej širších súvislostiach , a podporuje všetky formy spolupráce, ktoré vedú k plneniu jeho hlavných cieľov .

Pre svojich členov, ale aj verejnosť usporadúva a organizuje gastronomické akcie – odborné prednášky, semináre, tréningy, regionálne a celoštátne súťaže i súťaže s medzinárodnou účasťou, výstavy a ďalšie kultúrne a spoločenské akcie.

Svoju tradíciu už má Výstavná súťaž kuchárov a cukrárov „POÉZIA V GASTRÓNÓMII, ktorá už od roku 2000 je súčasťou Medzinárodného veľtrhu „DANUBIUS GASTRO BRATISLAVA“, tak ako aj súťaž „Danubius GASTRO CUP – varenie a pečenie naživo“, ktorá už od roku 2008 sa koná ako súčasť expozície SZKC na tom istom veľtrhu gastronómie. Od roku 2007 sa začína písať história ďalšej aktivity a to tradícia „Osláv Sv. Vavrinca – patróna kuchárov a cukrárov“, ktorú pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy realizujeme v spolupráci s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy a Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Súťaž kuchárov vo varení jedál z kapusty na medzinárodnom festivale kapusty „Dni zelá Stupava“, ktorá sa pod záštitou primátora mesta Stupava koná od roku 2012. Gestorom týchto aktivít je Bratislavský klub SZKC.

Vo svojich aktivitách nepoľavujú ani ostatné kluby. K ich aktivitám patria : Jarná gastronomická výstava“, Majster Palacinka, Špica guláš a Gril party vo Vysokých Tatrách,“, Prešovský klub kuchárov a cukrárov sa už roky úspešne prezentuje „Májovou výstavou studených mís a cukrárskych výrobkov“, akciou „SWEETCUP Prešov“, Festival dobrej chute Prešov“ „GRIL PÁRTY Prešov. Klub cukrárov organizuje množstvo vzdelávacích aktivít pre cukrárov a čokolatiérov, súťaže „O najkrajšiu tortu roka“ „TOP cukrár“, Callebaut CUP“ „Súťaž mladých cukrárov“. Košický, Banskobystrický a Žilinský klub patria k najmladším klubom, ale aj oni sa už etablovali na gastronomickom trhu svojimi aktivitami, ktoré sami organizujú, alebo sa na organizácii významne zúčastňujú. K takým patrí: súťaž „Kuchár Zemplína“ „Banskobystrická grilliáda“ a Žilinská gastronomická jeseň“

Nezabúdame ani na charitatívnu činnosť. Počas Vianočného obdoba organizuje bratislavský klub 24. decembra Vianočné posenie s večerou pre tých, ktorí sa cítia sami a bez priateľov a Žilinský klub v auguste Grilovačku s Nadáciou Lúč a počas Vianočných sviatkov 24. decembra organizuje „Vianočnú večeru „

V roku 2000 sa Slovenský zväz kuchárov a cukrárov stal riadnym členom Svetovej asociácie kuchárskych združení – WACS ako oficiálny orgán zastupujúci kuchárov a cukrárov na Slovensku. Takže zväz rozvíja aktívnu činnosť aj v zahraničí. WACS združuje 97 členských štátov, medzi nimi aj Slovensku republiku a má 1 600 000 členov.

Po prvý krát v histórii sa v dňoch 22. – 25. marca 2007 uskutočnila Európska konferencia WACS v Slovenskej republike v hoteli Holliday Inn Bratislava, ktorú SZKC zorganizoval s veľkým úspechom.

Celosvetové kongresy WACS sú usporadúvané každý druhý rok. V roku 2000 Holandsko, 2002 Japonsko, 2004 Rakúsko, 2006 N. Zéland, 2008 Spojené arabské emiráty – Dubaj, 2010 Chile, 2012 Kórea .V roku 2014 bude organizátorom svetového kongresu Nórsko.

Rok 2000 považujeme za prelomový aj pokiaľ sa týka zahraničných aktivít SZKC. Ako člen WACS má zväz právo organizovať a zúčastňovať sa všetkých kongresov, konferencií a súťaží na medzinárodnej i svetovej úrovni. Túto možnosť využíva v plnom rozsahu. Svojim členom umožňuje účasť na kontinentálnych i svetových veľtrhoch, výstavách a súťažiach z oblasti gastronómie. Výhradne naši členovia môžu byť nominovaní do Slovenského národného tímu, ktorý na špičkových svetových súťažiach a gastronomických olympiádach zastupuje a obhajuje dobré meno slovenskej gastronómie.

Národný tým kuchárov a cukrárov SZKC s veľkým úspechom pravidelne reprezentuje slovenskú gastronómiu i SZKC na medzinárodných kuchárskych a cukrárskych súťažiach.

Prehľad doterajších aktivít SZKC na medzinárodnej úrovni je uvedený v sekcii medzinárodné aktivity SZKC.


Hlavné ciele

 1. Chrániť a podporovať oprávnené záujmy svojich členov a presadzovať ich u orgánov štátnej správy , organizácii a inštitúcií
 2. Uplatňovať slovenskú národnú kuchyňu a pôsobiť na jej zvyšovanie doma i v zahraničí. Vychádzať z osvedčených tradícii našej kuchyne a tieto obohacovať o nové, zdravé prvky svetovej gastronómie
 3. Podieľať sa na tvorbe legislatívnych a hospodárskych opatrení pre gastronómiu a cestovný ruch a tvorbe ich noviel
 4. Zvyšovať autoritu a prestíž profesie kuchár a cukrár a pohostinstva ako celku
 5. Zaoberať sa problematikou kulinárstva a gastronómie ako celku v SR i vo vzťahu k zahraničiu s cieľom zvyšovať jeho úroveň na profesionálnej báze
 6. Sústreďovať, analyzovať a spracovávať dôležité poznatky a skúsenosti z gastronómie doma i v zahraničí, popularizovať a rozširovať ich tak, aby mohli byť účelne využívané v praxi
 7. Poskytovať svojim členom odborné, informačné, konzultačné a poradenské služby a napomáhať tak rozvoju ich odbornosti
 8. Ako člen Svetovej asociácie kuchárskych združení – WACS organizačne i obsahovo zabezpečovať doma i v zahraničí odborné súťaže, výstavy, semináre a ďalšie aktivity súvisiace s gastronómiou a zúčastňovať sa na nich
 9. Organizovať vzdelávacie programy pre pracovníkov v gastronómii, organizovať zahraničné stáže a výmeny skúseností, organizovať odborné semináre, konferencie, školenia pre členov a ďalších záujemcov, zamerané na problematiku gastronómie a v tejto oblasti spolupracovať s organizáciami spoločného stravovania i s podnikateľmi
 10. Spolupracovať s profesijnými zväzmi v zahraničí, mať s nimi aktívny pracovný vzťah a zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré partnerské zväzy organizujú
 11. Nadväzovať vzťahy s podobnými gastronomickými zväzmi a združeniami, odbornými inštitúciami, živnostenskými a cechovými spoločenstvami doma i v zahraničí na výmenu skúsenosti
 12. Zvláštnu pozornosť venovať výchove a vzdelávaniu mládeže
 13. Spolupôsobiť pri vytváraní vzdelávacích programov pre gastronómiu, spolupracovať s odbornými školami a vzdelávacími inštitúciami, formulovať požiadavky na pripravenosť ich absolventov pre prax a spolupôsobiť pri akreditácii odborných škôl a foriem celoživotného vzdelávania s cieľom zvyšovať a skvalitňovať výučbu v odboroch kuchár a cukrár
 14. Získavať a využívať priestor v odborných časopisoch i vo vydavateľstvách pri vydávaní kuchárskych kníh a publikovanie receptúr svojich členov

Organizačná štruktúra SZKC

Vychádza z demokratických zásad Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie, na ktorom sú volené ďalšie orgány a ich predstavitelia. Na čele zväzu je prezident s dvomi viceprezidentmi (prvý viceprezident a viceprezident pre odbor vzdelávania) a Výkonný výbor zložený z predsedov regionálnych a odborných klubov a ďalších zvolených členov . Výkonný výbor má vždy nepárny počet členov, najmenej však jedenásť.


Kto sa môže stať členom SZKC

 • osoby staršie ako 18 rokov, kuchári a cukrári vyučení v odbore, absolventi odborných škôl s gastronomickým zameraním (s výnimkou školopovinných juniorov) a ďalšie osoby zaoberajúce sa v minulosti, prítomnosti či budúcnosti gastronomickou činnosťou, alebo osoby bez odborného vzdelania , ktoré sympatizujú s gastronómiou alebo ju propagujú
 • kolektívy škôl podnikov alebo inštitúcii, ktoré majú záujem o spoluprácu so Zväzom
 • juniori vo veku od 15 rokov – študenti odborných škôl so zameraním na gastronómiu

Nových členov SZKC prijímajú regionálne a odborné kluby SZKC na základe písomných prihlášok. Schválenie člena je podmienené úhradou členského príspevku na príslušný rok a zápisného poplatku.

Prihlášky a výšku členského príspevku nájdete v sekcii Ako sa stať členom SZKC

Slovenčina Slovenčina English English