Udelenie odborných záštit SZKC

UDELENIE ODBORNÝCH ZÁŠTIT SZKC na gastronomické súťaže alebo akcie v rámci Slovenskej republiky

Postup pri udelení odbornej záštity pri gastronomických súťažiach alebo akciách:

PRE ČLENOV A ČLENSKÉ ŠKOLY SZKC

1. Organizátor súťaže alebo gastronomickej akcie musí podať žiadosť o udelenie záštity SZKC na centrálu SZKC priamo, alebo prostredníctvom predsedov klubov SZKC

2. Žiadosť bude predložená na vyjadrenie Výkonnému výboru SZKC

3. O rozhodnutí Výkonného výboru bude žiadateľ informovaný do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti na centrálu SZKC

4. Pri udelení záštity SZKC je organizátor akcie povinný:
• uvádzať logo SZKC a logo WACS na propozíciách alebo podmienkach súťaže alebo akcie a na všetkých tlačovinách o tejto akcii
• propozície alebo podmienky súťaže musí zaslať centrále SZKC na schválenie
• predsedom hodnotiacej komisie musí byť certifikovaný hodnotiaci komisár SZKC (zoznam komisárov je uvedený v sekcii Vzdelávanie.)
• Organizátor hradí komisárovi náklady – odmenu a ostatné na základe dohody
• Umiestni do priestoru súťaže a na vyhlásenie Banner partnerov SZKC
• Po akcii organizátor zašle SZKC Tlačovú správu vrátane výsledkov a fotografie z akcie

PRE NEČLENOV a NEČLENSKÉ ŠKOLY SZKC

1. Organizátor súťaže alebo gastronomickej akcie musí podať žiadosť o udelenie záštity SZKC na centrálu SZKC priamo, alebo prostredníctvom predsedov klubov SZKC

2. Žiadosť bude predložená na vyjadrenie Výkonnému výboru SZKC

3. O rozhodnutí Výkonného výboru bude žiadateľ informovaný do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti na centrálu SZKC

4. Pri udelení záštity SZKC je organizátor akcie povinný:
• uvádzať logo SZKC a logo WACS na propozíciách alebo podmienkach súťaže alebo akcie a na všetkých tlačovinách o tejto akcii
• propozície alebo podmienky súťaže musí zaslať centrále SZKC na schválenie
• predsedom hodnotiacej komisie musí byť certifikovaný hodnotiaci komisár SZKC (zoznam komisárov je uvedený v sekcii Vzdelávanie.)
• Organizátor hradí komisárovi náklady – odmenu a ostatné na základe dohody
• Umiestni do priestoru súťaže a na vyhlásenie Banner partnerov SZKC
• Po akcii organizátor zašle SZKC Tlačovú správu vrátane výsledkov a fotografie z akcie

Cena: 300,00 Eur bez DPH

Slovenčina Slovenčina English English