Staň sa členom SZKC využívaj všetky výhody členstva! Zľavy na nákup zariadení, špeciálne ponuky, akcie, prednášky, semináre, školenia a iné.

Certifikovaní hodnotiaci komisári SZKC pre odbor kuchár a cukrár

SZKCS cieľom zvýšiť korektnosť a kvalitu činnosti hodnotiacich komisií, zjednotiť systém a spôsob hodnotenia gastronomických súťaží a zabrániť vnášaniu neopodstatnených subjektívnych názorov do hodnotenia, sme sa rozhodli razantne zmeniť súčasný stav v SZKC. Tento náš cieľ je podmienený vytvorením zboru certifikovaných hodnotiacich komisárov. Preto sme pristúpili k realizácii programu vzdelávania hodnotiteľov z radov členov SZKC v odbore kuchár a v odbore cukrár.

SZKC usporiadal preto školenia pre hodnotiacich komisárov. Boli vyškolení hodnotiaci komisári pre odbor kuchár a pre odbor cukrár

20141024_122656

Komisári boli vyškolení podľa smerníc a regulí Svetovej organizácie kuchárskych asociácií – WACS a získali akreditáciu odboru kuchár a cukrár v kategórii „C“ v rámci WACS. Akreditovaní komisári môžu po dobu 5 rokov vykonávať funkciu komisára (platnosť certifikácie október 2014 – október 2019) na všetkých gastronomických súťažiach, ktorým bola udelená ODBORNÁ ZÁŠTITA SZKC v rámci Slovenskej republiky.

Komisár musí dodržiavať tieto povinnosti:

  • Byť členom SZKC po celú dobu akreditácie
  • Dodržiavať Stanovy SZKC a Smernice SZKC
  • Riadne prezentovať SZKC
  • Na každej súťaží musí byť oblečený v rondóne komisára SZKC
  • Nominácia na súťaž musí byť odsúhlasená Výkonným výborom SZKC (bez súhlasu Výkonného výboru nesmie komisár vykonávať túto funkciu pod hlavičkou SZKC, to znamená, že jeho meno nesmie byť spájané so SZKC, napr. Na tlačovinách, na rondóne, na propagácii súťaže a pod. Taktiež nesmie použiť rondón komisára SZKC a nesmie použiť logo SZKC a logo WACS ani na inom rondóne.
  • Na súťažiach, na ktoré SZKC udelila odbornú záštitu – musí byť predseda komisie certifikovaný. Ostatní členovia musia mať na sebe biele rondóny a bez log ! Za dodržanie všetkých podmienok zodpovedá predseda komisie
  • Komisár je povinný nechať si vyplniť do tabuľky Údaje o účasti na súťažiach a tu na žiadosť Výkonného výboru predkladať

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov SZKC ODBOR KUCHÁR

Zoznam členov

Meno a priezvisko
Marek ORT
Branislav KRIŽAN
Ján KOŠŤÁLIK
Lukáš DÖRNHÖFER
Lukáš FŰRBACH
Ivan VOZÁR
Adam KLAS
Daniel MELICHERIK

Milan BUŠOVSKÝ
Roman PEKNÝ
Vladimír LOKŠÍK
Martina KAMENČÍKOVÁ

František TUREK
Peter JAROŠ
Miloš ČERVENKA

Ján MICHNA
Richard CISÁR
Peter BOÓCZ
Marcel RITOK

Igor ŠIMKO
Michal ŠENITKO
Jozef HROMJAK
Marián MIŠČÍK
Patrik POKRÝVKA

Ivan KOPČÁK
Mgr. Marek GAJDOŠ
Mgr. František KRANKOTA
Ján KOLESÁR
Mgr. Peter KRIŠTOF

Kontakt
marekort@me.com
branosefkuchas@gmail.com
jankostalik@orangemail.sk
lukas.dornhofe.@gmail.com
Lukas.furbach@grandriverpark.com
Ivo.vozar@gmail.com
adem.k@centrum.sk
danielmelicherik@gmail.com

zilinskyklub@gmail.com
pekny@villanecas.sk
loksik@hoteldiplomat.sk
zilinskyklub@gmail.com

turek53@gmail.com
peterjaros2@gmail.com
Milos.cervenka@gmail.com

jan.michna@hotmail.com
rrcisar@gmail.com
banskobystrickyklub@gmail.com
banskobystrickyklub@gmail.com

igorkuch@azet.sk
senitko@orangemail.sk
jozef.hromjak@bidvest.sk
marian.miscik@centrum.sk
patrikpokryvka@gmail.com

Ivankopcak6@gmail.com
marekgajdo@gmail.com;
krankotaf@azet.sk
kolesar.jan23@gmail.com
kristofpeter1@gmail.com

Klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub

Žilinský klub
Žilinský klub
Žilinský klub
Žilinský klub

Tatranský klub
Tatranský klub
Tatranský klub

Banskobystrický klub
Banskobystrický klub
Banskobystrický klub
Banskobystrický klub

Košický klub
Košický klub
Košický klub
Košický klub
Košický klub

Prešovský klub
Prešovský klub
Prešovský klub
Prešovský klub
Prešovský klub

Zoznam certifikovaných hodnotiacich komisárov SZKC ODBOR CUKRÁR

Zoznam členov

Meno a priezvisko
Ida Ludviková
Mária Copková
Ivan Vozár

Mgr. Jozefína Zaukolcová
Bc. Katarína Bučová
Michal Baniar
Ing. Peter Badida
Bc. Jindřich Novotný
Dáša Korenková
Ivona Barnošáková
Peter Sipos
Alena Kaufmanová
Mgr. Anna Štefaniová
Bc. Mária Tulcová
Mária Karin Janišová
Mgr. Alžbeta Rabianská
Ing. Dagmar Poláčková
Bc. Mária Vaškebová
Mária Gábrišová
Helena Šedíková

Milan Seleši

Kontakt
cukraren@cukraren-ludvik.sk
majacopokova@gmail.com
Ivo.vozar@gmail.com

zaukolcovaj@gmail.com
katkabuc@gmail.com
michalbaniar@seznam.cz
peterbadida@gmail.com
novonyjindro@gmail.com
dasa.korenkova@gmail.com
tfornax@peceniehrou.sk
petersipos83@gmail.com
alena.kaufmanova@gmail.com
anka.st04@gmail.com
maria.tulcova@gmail.com
janisova.k@gmail.com
betkarabianska@centrum.sk
jh.janahaskova@gmail.com
teza66@aztet.sk
gabrisova.mariska@gmail.com
ela1333@gmail.com

selesim@zssos.sk

Klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub
Bratislavský klub

Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov
Klub cukrárov

Tatranský klub