Prvé zasadnutie pracovnej skupiny na zmenu legislatívy

Prvé zasadnutie pracovnej skupiny na zmenu legislatívy

Ako sme Vás už informovali, pripravuje sa zmena legislatívy – novela
Vyhlášky MZ SR číslo 533/2007
o podrobnostiach o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania,( ktorá v § 9, písm. i) stanovuje, že možno podávať len pokrmy z tepelne spracovaného mäsa. Čo znamená, že podávanie tatárskeho bifteku je vlastne zo zákona zakázané. Diskutabilná je aj príprava steakov alebo príprava mäsa spôsobom sous wide.) bola vytvorená pracovná skupina, v ktorej členmi sú aj zástupcovia SZKC.

Prvé pracovné stretnutie tejto pracovnej skupiny, ktoré sa konalo 15. decembra 2016 viedla vedúca odboru hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), pani MUDr. Iveta Trusková. Predpokladaný čas prípravy novely vyhlášky je v prvý štvrťrok 2017.

Predchádzať jej budú:
• Analýza súčasne platnej legislatívy týkajúcej sa tejto oblasti
• Vypracovanie Príručky Správnej výrobnej praxe (SVP) a HACCP
• Stanovenie všeobecných postupov na zabezpečenie zdravotnej bezpečnosti pokrmov z tepelne nespracovaného alebo čiastočne tepelne spracovaného mäsa a rýb
• Vymedzenie prevádzok, v ktorých aj naďalej bude platiť zákaz podávania pokrmov z tepelne nespracovaného mäsa (napr. školské stravovanie, stravovanie na pracoviskách, v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, stánkoch s rýchlym občerstvením a pod.)
• Stanovenie podmienok oznámenia prevádzok o rozšírení činnosti o pokrmy z tepelne nespracovaného mäsa
• Príprava podmienok zvýšeného výkonu úradnej kontroly potravín a štátneho zdravotného dozoru v prevádzkach, ktoré budú takého jedlá podávať (kvôli vysokému riziku súvisiacemu s konzumáciou takýchto jedál).

Ďalšie stretnutie pracovnej skupiny sa bude konať 19. januára 2017.

Slovenčina Slovenčina English English