Dňom 10. mája 2021 vstúpili do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravia SR ktoré sú zverejnené vo vestníku Vlády SR.

Dňom  10. mája 2021 vstúpili do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravia SR ktoré sú zverejnené vo vestníku Vlády SR.

Dňom  10. mája 2021 vstúpili do platnosti nové vyhlášky Úradu verejného zdravia SR ktoré sú zverejnené vo vestníku Vlády SR.

 VYHLÁŠKA ÚVZ SR 202/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

 Zariadenia verejného stravovania- reštaurácie a kaviarane

Prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania podľa par. 2 odsek 12 nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

a) pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky,

b) pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov a nápojov v exteriérových častiach prevádzky; exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými     konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán, (resp. exteriérové časti prevádzok  verejného stravovania – letné terasy)

c) zabezpečiť odstup 2 metre medzi stolmi, (tu neplatí podmienka jedna osoba na 15 štvorcových metrov)

d) pokrmy a nápoje podávať len obsluhujúcim personálom, samoobslužný spôsob výdaja pokrmov a nápojov (napr. nakladanie šalátov, odber pečiva a pod.) sa neumožňuje

e) vykonávať dezinfekciu jedálneho lístka, stolov a dotykových plôch vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel po každom zákazníkovi,

f) príbor nesmie byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale musí byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej servítky,

g) ak sa používa stolový riad (taniere, príbory, poháre) je potrebné zabezpečiť jeho umývanie podľa požiadaviek uvedených v § 9 ods. 4. písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z. z.; pri ručnom umývaní kuchynského riadu sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel,

h) konzumáciu pokrmov alebo nápojov umožniť vykonávať výlučne posediačky, s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb,

i) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

j) každú hodinu vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení.

POZOR – zákaz predaja alkoholických nápojov je zadefinovaný v niektorých vyhláškach regionálnych úradov verejného zdravotníctva a VZN miest/obcí. Odporúčame vám preveriť si zákaz v aktuálnej vyhláške príslušného úradu.

Vyhláška neupravuje  počet ani zloženie osôb za stolom na terasách (spoločná domácnosť, mimo spoločnej domácnosti): pripomíname, že pri vstupe do prevádzok a ich exteriérových častí sa vyžaduje negatívny výsledok testu nie starší ako sedem dní, respektíve iný doklad o výnimkách, ktoré sú stanovené vo vyhláške ÚVZ SR (vstup do priestorov prevádzok a zamestnávateľov).

Zároveň sa  vychádzalo aj zo skúseností z praxe: prevádzkovateľom sa minulý rok ťažko preverovalo, či za stolom na terasách skutočne sedia osoby zo spoločnej domácnosti a vznikali tak konfliktné situácie.

  • Pokiaľ ide o povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest: pri vstupe na terasu musia mať hostia horné dýchacie cesty prekryté, a takto si osoby sadajú aj za stôl. Rúško či respirátor si dávajú z tváre dolu len na čas, ktorý je nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, počas konverzácie má byť nasadené na tvári – počas rozprávania vznikajú kvapôčky a aerosól.

Hotely a podobné krátkodobé ubytovacie služby:

 Prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať:

a) každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,

b) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky, donáška do izby je povolená

c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,

d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

e) dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

vyhlaska_202 Obmedzenie prevádzok

 

Hromadné podujatia :

VYHLÁŠKA 203/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

Do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb.

V okresoch I. a II. Stupňa varovania sa môžu organizovať kultúrne podujatia podľa zákona SNR č.96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach, teda:

  • divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
  • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
  • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej
  • výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,

Regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) môžu podľa zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. Vyhlášky jednotlivých RÚVZ nájdete taktiež zverejnené vo vestníku vlády.

Výnimky zo zákazu:

Medzi výnimky zo zákazu organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy nad 6 osôb patria aj:

  • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné všeobecné opatrenia:

a) v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,

b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

c) zakazuje sa konzumovať pokrmy a nápoje; zákaz neplatí pre hromadné podujatia podľa § 1 ods. 2 písm. g) až j),

d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,

e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, 2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostupy medzi  zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,

j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Opatrenia pre jednotlivé druhy hromadných podujatí sú zadefinované vo vyhláške. 

vyhlaska_203 Hromadné podujatia
Slovenčina Slovenčina English English