Podmienky fungovania služieb v zmysle vyhlášok ÚVZ SR

Podmienky fungovania služieb v zmysle vyhlášok ÚVZ SR

Nová vyhláška Úradu verejné zdravotníctva SR č. 186 a 187/2021 zo dňa    stanovila podmienky fungovania a zabezpečovania povolených služieb od 19.apríla 2021

Vyhláška č. 186 k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

 

Zariadenia verejného stravovania – reštaurácie

Ostáva bez zmien –  len na odber so sebou alebo donáška jedla

 

Kúpaliská

Prevádzkovateľom umelých kúpalísk sa podľa §. 2, odsek 6 nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. a) stanoviť maximálnu kapacitu prevádzky na 6 zákazníkov,
 2. b) obnoviť prevádzku bazéna iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,
 3. c) pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,
 4. d) pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy,
 5. e) obsah voľného chlóru a iných vedľajších produktov dezinfekcie sa udržiava pri hornej hranici povolených limitných hodnôt podľa platnej legislatívy pre umelé kúpaliská; frekvencia prevádzkovej kontroly týchto ukazovateľov sa zvýši na dvojnásobok,
 6. f) neprevádzkovať pitné fontánky,
 7. g) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom. hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

Hotely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia

Prevádzkovateľom poskytujúcim hotelové a podobné ubytovacie služby a turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby nariaďuje dodržiavať:

 1. a) každá osoba využívajúca služby sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 2. b) zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 3. c) zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 4. d) hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 5. e) dodržiavať maximálnu kapacitu izieb do 2 dospelých osôb alebo na osoby, ktoré sú členmi jednej domácnosti.

Hromadné podujatia

Medzi výnimky zo zákazu organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahynad 6 osôb patria aj:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín,

Prevádzkovateľom poskytujúcim služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí sa nariaďuje dodržiavať nasledovné opatrenia:

 1. a) služby je možné poskytovať výlučne v súvislosti s organizáciou konkrétneho jednorazového hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j),
 2. b) neumožniť vstup iných osôb ako účastníkom hromadného podujatia podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) do prevádzky
 3. c) zamestnanec sa pre potreby § 4 ods. 2 písm. j) považuje za osobu zabezpečujúcu priebeh hromadného podujatia.

 

Vyhláška ÚVZ SR č. 186.:

vyhlaska_186
Slovenčina Slovenčina English English