Program vzdelávania hodnotiteľov

Program vzdelávania hodnotiteľov

Pre zaktivizovanie činnosti a zvýšenie profesionality pristupuje SZKC k realizácii „Programu vzdelávania“.

Vo vzdelávaní a zvyšovaní kvality majú svoje nezastupiteľné miesto odborné súťaže, v ktorých je budúcnosť rozvoja kuchárskeho umenia a kuchárskeho remesla. A práve to je dôvod, že program vzdelávania začína práve školením zameraným na súťaže.

V súvislosti so zvýšením profesionality a úrovne gastronomických súťaží, najmä tých, ktoré organizuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov ako člen Svetovej organizácie kuchárskych a cukrárskych asociácií Worldchefs – WACS, sa do popredia dostáva otázka korektného a najmä jednotného posudzovania výsledkov súťaží.

Pre zvýšenie kvality a korektný priebeh súťaží organizovaných SZKC je nevyhnutné, aby sa v rámci Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov vytvoril zbor hodnotiteľov. Odteraz bude možné do hodnotiacich komisií menovať výlučne certifikovaných hodnotiacich komisárov, ktorí certifikát získajú na základe odborného vzdelania.

S cieľom zvýšiť kvalitu činností hodnotiacich komisií ,zjednotiť systém a spôsob hodnotenia gastronomických súťaží a zabrániť vnášaniu neopodstatnených subjektívnych názorov do hodnotenia pristupuje Slovenský zväz kuchárov a cukrárov k organizovaniu Školení pre hodnotiteľov gastronomických súťaží v odbore kuchár a v odbore cukrár. Prvé zo série školení sa bude konať už v marci 2014 v Bratislave. Na tomto školení bude vyškolených viac ako 30 hodnotiacich komisárov – kuchárov. Lektorom bude certifikovaný komisár národných i medzinárodných súťaží organizovaných Svetovou organizáciou Worldchefs –WACS.

Tým bude zabezpečené previazanie súťažných hodnotiacich kritérií Svetovej organizácie Worldchefs – WACS a súťažných hodnotiacich kritérií podľa ktorých sa bude hodnotiť na domácich gastronomických súťažiach.

Slovenčina Slovenčina English English