Prihláška do SZKC

 • Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu môjho členstva v SZKC

  Zároveň beriem na vedomie, že môže dôjsť k sprístupneniu osobných údajov kontrolným orgánom, orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej súčinnosti a iným oprávneným subjektom podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Taktiež som si vedomý/á svojich práv podľa § 22, § 23, odst. 1 Zákona NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). So všetkými vyplnenými časťami som bol oboznámený/á, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne .

  V zmysle §11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasím, že vyššie osobné údaje (meno, priezvisko a príslušnosť ku klubu SZKC, ktoré sú na základe mnou udeleného samostatného súhlasu spracúvané budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach správcu

  − www.szkc.sk a webových sídlach klubov SZKC
  − Facebookových sídlach SZKC a klubov SZKC

  Som si vedomý, že svoj súhlas vyššie vyslovený môžem kedykoľvek písomne odvolať.
 • Všetky údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané pre účely zasielania obchodných oznamov, ktorým sa rozumie ponuka akcií, seminárov, kurzov školení z web stránky www.szkc.sk. a facebookového sídla SZKC a web stránok klubov a facebookových sídiel klubov SZKC. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely a to pre vnútornú potrebu správcu.
 • (názov firmy, hotela, reštaurácie)
 • Tento súhlas udeľujeme pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu nášho členstva v SZKC.

  Zároveň berieme na vedomie, že môže dôjsť k sprístupneniu osobných údajov kontrolným orgánom, orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej súčinnosti a iným oprávneným subjektom podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Taktiež sme si vedomí svojich práv podľa § 22, § 23, odst. 1 Zákona NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). So všetkými vyplnenými časťami sme boli oboznámení, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne .

  V zmysle §11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasíme, že vyššie osobné údaje (názov, firmy alebo školy, a príslušnosť ku klubu SZKC, ktoré sú na základe nami udeleného samostatného súhlasu spracúvané budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach správcu

  − www.szkc.sk a webových sídlach klubov SZKC
  − Facebookových sídlach SZKC a klubov SZKC

  Sme si vedomí, že svoj súhlas vyššie vyslovený môžeme kedykoľvek písomne odvolať.
 • Všetky údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané pre účely zasielania obchodných oznamov, ktorým sa rozumie ponuka akcií, seminárov, kurzov školení z web stránky www.szkc.sk. a facebookového sídla SZKC a web stránok klubov a facebookových sídiel klubov SZKC. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely a to pre vnútornú potrebu správcu.
 • Tento súhlas udeľujeme pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári a to odo dňa udelenia súhlasu po dobu nášho členstva v SZKC.

  Zároveň berieme na vedomie, že môže dôjsť k sprístupneniu osobných údajov kontrolným orgánom, orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej súčinnosti a iným oprávneným subjektom podľa § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Taktiež sme si vedomí svojich práv podľa § 22, § 23, odst. 1 Zákona NR SR 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). So všetkými vyplnenými časťami sme boli oboznámení, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne .

  V zmysle §11 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasíme, že vyššie osobné údaje (názov, firmy alebo školy, a príslušnosť ku klubu SZKC, ktoré sú na základe nami udeleného samostatného súhlasu spracúvané budú zverejňované na nasledujúcich webových sídlach správcu

  − www.szkc.sk a webových sídlach klubov SZKC
  − Facebookových sídlach SZKC a klubov SZKC

  Sme si vedomí, že svoj súhlas vyššie vyslovený môžeme kedykoľvek písomne odvolať.
 • Všetky údaje uvedené v tomto formulári sú zhromažďované a spracovávané pre účely zasielania obchodných oznamov, ktorým sa rozumie ponuka akcií, seminárov, kurzov školení z web stránky www.szkc.sk. a facebookového sídla SZKC a web stránok klubov a facebookových sídiel klubov SZKC. Sumarizované údaje z tohto formulára môžu byť použité správcom pre štatistické účely a to pre vnútornú potrebu správcu.

 

Prehlásenie správcu:

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Osoby , ktoré za správcu prichádzajú do styku s uvedenými údajmi sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení ich prístupu k nim.

Slovenčina Slovenčina English English