Nová Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a Covid automat

Nová Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR a Covid automat

Na svojom ostatnom  zasadnutí schválila Pandemická komisia návrhy konzília odborníkov na úpravy parametrov pre určovanie stupňov varovania.  Upravila alebo  spresnila niektoré opatrenia, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú  režimu škôl, fungovania podnikov, organizácií a pracovísk, ako aj nutnosti testovania zamestnancov.

Covid automat sa začne uplatňovať od pondelka 8. februára 2021. Vzhľadom na súčasný vývoj je zrejmé, že v čase spustenia Covid automatu budú celoštátne limity na úrovni IV. stupňa varovania, t. j. budeme v tzv. čiernej fáze. Znamená to, že pre takmer všetky činnosti a oblasti života, budú uplatňované opatrenia uvedené v tejto fáze.

Výnimkou je „práca“, pri ktorej sa budú uplatňovať regionálne kritéria v závislosti od toho, v akej fáze varovania sa ten ktorý okres nachádza.

Vláda na svojom zasadnutí 05. februára 2021 schválila uznesenie číslo 77/2021.  Na jeho základe  boli  vydané  vyhlášky ÚVZ SR, uverejnené vo Vestníku

Vlády SR, v čiastke 19 ( sú uverejnené aj na Úradnej tabuli ÚVZ SR) :

  • Vyhláška ÚVZ SR č. 45/2021 , ktorá definuje opatrenia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí.
  • Vyhláška ÚVZ SRč.47/2021- upravuje režim vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Ubytovacie a stravovacie služby

Na základe vyhlášky sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby. Tak ako doposiaľ, vyhláška definuje aj výnimky, medzi ktoré patria:

  • prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so seboualebo prostredníctvom donáškovej služby (par.1, odsek 2, písmeno b) vyhlášky),
  • služby dlhodobého ubytovania, karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia (par. 1, odsek 2, písmeno x) vyhlášky)

 

Hromadné podujatia 

  • V rámci hromadných podujatí nedošlo k zmenám oproti predchádzajúcej vyhláške. Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa naďalej zakazuje usporadúvať hromadné podujatiašportovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy.
  • Zákaz sa nevzťahuje na hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkomRT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín a ktoré budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s maximálnou dĺžkou 48 hodín.
  • Viac o výnimkách pre usporadúvanie hromadných podujatínájdete v  4, ods. 2 VyhláškyNasledujúce odseky 3 až 6 definujú požiadavky a povinnosti pri usporadúvaní hromadných podujatí podľa výnimky.

 

Vstup do priestorov zariadení a vstup zamestnancov na pracoviská

  • Vyhláškou č. 47sa všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok. Výnimky sú uvedené  v par. 1, odsek 2. vyhlášky.
  • Táto vyhláška stanovuje výnimku zo zákazu vstupu do priestorov prevádzok osobám, ktoré majú potvrdenie o absolvovaní negatívneho RT-PCR testu, alebo AG testu,nie staršieho ako 7 dní.

 

Uznesením Vlády SR č. 77 (zverejnené v Zbierke zákonov) sa predlžuje trvanie núdzového stavu o 40 dní s účinnosťou od 8. februára 2021.

Uznesenie vlády zároveň ustanovuje obmedzenie pohybu a pobytu osôb. Zároveň však stanovuje výnimky z obmedzenia, ktoré sa dotýkajú aj zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu  prácu túto vykonávať ako prácu z domácnosti. 

Zamestnanci podľa výnimky z uznesenia môžu cestovať do alebo z práce podľa týchto podmienok:

– v okrese zaradenom podľa Covid automatu do IV. a III. stupňa varovania – zamestnanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo AG testu, nie staršom ako 7 dní ,

– v okrese, zaradenom podľa Covid automatu do II. stupňa varovania– zamestnanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT- PCR alebo AG testu, nie staršom ako 14 dní, táto povinnosť platí od 15. februára 

– v okrese, zaradenom podľa Covid automatu do I. stupňa varovania – zamestnanci musia mať potvrdenie o negatívnom výsledku RT- PCR alebo AG testu,  nie staršom ako 21 dní, táto povinnosť platí od 15. februára .

 

Vzor potvrdenia, ktorým sa budú môcť preukázať kontrolným orgánom tí zamestnanci, ktorým nie je možné nariadiť prácu z domácnosti na stiahnutie tu: potvrdenie_zamestnanci_HO_pocas_nudzoveho_stavu.docx

Potvrdenie umožní zamestnancovi opustiť domácnosť za účelom cesty do a z práce počas trvania núdzového stavu. Do potvrdenia odporúčame konkrétne doplniť dôvody, pre ktoré nie je možné prácu z domácnosti nariadiť.

Uznesenie vlády SR č. 77/2021
- Vyhláška ÚVZ SR číslo 45/2021
ciastka_19_2021
Slovenčina Slovenčina English English