Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888

Vážení priatelia,

dovoľujeme si Vás informovať o novinkách, ktoré odbremenia Vás odbremenia doterajších otravných tele-marketingových volaní.

Od 1.8.2022 je v platnosti zákon, ktorý povoľuje volania s marketingovými ponukami prostredníctvom čísel s vymedzenými predvoľbami (prefixmi).

Čo to znamená?

Znamená to, že je zavedená špeciálna predvoľba pre telefónne čísla (predvoľba (0)888), z ktorých sa vykonáva priamy marketing. Vďaka tomu, viete hneď rozlíšiť, že sa jedná o volajúceho z oblasti priameho marketingu.

Avšak, toto obmedzenie neplatí pre fyzickú osobu podnikateľa (SZČO) a právnickú osobu (PO), ktorá má svoje kontaktné údaje verejne prístupné napr. na svojej webovej stránke.

Dúfame, že

Táto informácia možno poteší Vás ako fyzickú osobu, ktorá si takéto „otravné“ volania môže vopred zablokovať a vyhnúť sa tak obťažovaniu s rôznymi marketingovými ponukami.

Uverejňujeme tlačovú správu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb:

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len úrad) si splnil povinnosť v zmysle nového Zákona o elektronických komunikáciách zostaviť nový číslovací plán. Vydal Vyhlášku o národnom číslovacom pláne, ktorá nadobudla účinnosť 19.8.2022. Iniciatívou úradu po vzore v zahraničí a najdôležitejšou zmenou je zavedenie množiny milión čísel s predvoľbou (0)888. Tú budú musieť povinne používať všetci tí, ktorí marketingovo navolávajú verejnosť cez telefón a ponúkajú rôzne produkty a služby.

Vyhláška o národnom číslovacom pláne prešla legislatívnym procesom. Najväčšou zmenou oproti doterajšiemu číslovaciemu plánu je zavedenie dvoch nových číselných množín – pre komunikáciu typu stroj-stroj (M2M) a pre služby priameho marketingu. V tom druhom prípade ide o akúkoľvek formu prezentácie tovarov a služieb v písomnej forme alebo ústnej forme, zaslanú alebo prezentovanú prostredníctvom verejne dostupnej služby priamo jednému alebo viacerým koncovým užívateľom. Na túto službu úrad vyhradil množinu milión čísel začínajúcich predvoľbou (0)888. „Hovory, ktorých účelom bude takáto marketingová prezentácia cez telefón, už budú musieť byť realizované len s predvoľbou. Ak teda navolaný zákazník uvidí na displeji svojho telefónu trojčíslie 888, okamžite bude vedieť, že ide o marketingový hovor a on sám sa rozhodne, či hovor prijme alebo ho odmietne, povedal predseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Ing. Ivan Marták.

Číslovací plán predstavuje vykonávací predpis, ktorým sa ustanovujú pravidlá zostavovania a používania čísel, pravidlá pre tvorbu adries a mien a všeobecné podmienky na ich prideľovanie v rozsahu potrebnom na zabezpečenie poskytovania verejne dostupných služieb elektronických komunikácií. Úrad bude dodržiavanie vyhlášky kontrolovať a v prípade porušenia udelí pokutu od 200 eur do 5 % z obratu.
O pridelenie čísla z množiny (0)888 žiadajú operátori od 19.8.2022. Vzhľadom na to, že pridelenie a sfunkčnenie čísel pre všetky subjekty, ktoré ich budú pre svoju činnosť potrebovať, je proces časovo náročný, úrad pristúpi ku kontrole ich povinného používania najpravdepodobnejšie od začiatku októbra tohto roku.

Slovenčina Slovenčina English English