Opatrenia ÚVZ SR platné od 1. októbra 2020 na území Slovenska

Opatrenia ÚVZ SR platné od 1. októbra 2020 na území Slovenska

Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. októbra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám. Naposledy aktualizované: 1. október 2020.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) vydal opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov s platnosťou pre celé územie

Vývoj v jednotlivých regiónoch  podrobne sledujú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ak sa epidemiologická situácia  na lokálnej úrovni vyvíja nepriaznivo (resp. sa tamojší COVID SEMAFOR prepne na červenú farbu) príslušný RÚVZ môže celoštátne opatrenie  doplniť o ďalšie, prísnejšie podmienky. Pre daný región teda platia prísnejšie nastavené pravidlá určené  regionálnym úradom verejného zdravotníctva

Všeobecne platné opatrenia 


Cestovanie

V zozname menej rizikových krajín sa od 1. októbra 2020 nachádzajú: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Veľká Británia a Severné Írsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Vatikán.

Aktualizáciu opatrenia ,týkajúceho sa cestovania ,platného od 1. októbra 2020 nájdete tu.


Hromadné podujatia/prevádzky

Od 1. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb. V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva. Zároveň sa od 1. októbra 2020 do odvolania zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Od 1. októbra 2020 do odvolania sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia spoločenského charakteru (svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a pod.).

Pozn: V zmysle predchádzajúcich spresnení  k vydaným opatreniam, podujatia vzdelávacieho a iného odborného charakteru (kongresy, semináre, konferencie), porady, pracovné stretnutia, nie sú zaradené do skupiny podujatí kultúrnej zábavnej povahy. Podľa nášho názoru, je organizovanie týchto podujatí umožnené. V prípade týchto podujatí však platí obmedzenie týkajúce sa poskytovania občerstvenia. Občerstvenie nie je možné poskytovať v priestoroch kde prebiehajú tieto vzdelávacie alebo iné aktivity, ale iba v priestoroch zariadení verejného stravovania (reštaurácie a pod.), kde musia byť zabezpečené podmienky definované pre zariadenia verejného stravovania.

Prevádzky verejného stravovania sú okrem iného povinné obmedziť otváracie hodiny do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb a výdaja pokrmov cez okienko. 

Aktualizáciu opatrenia ,týkajúce sa prevádzky a hromadných podujatí, platného od 1. októbra 2020 nájdete tu.


 Povinnosti pre zamestnávateľov

Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť izolácie v domácom prostredí, budú povinní kontrolovať aj ich zamestnávatelia. Zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu vykonaným v laboratóriách na území SR alebo iným dokladom dosvedčujúcim existenciu tohto negatívneho výsledku, alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní, prípadne preukázanie sa výnimkou z uvedených povinností udelenou Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Ak sa táto osoba nebude schopná uvedeným preukázať, prevádzkovateľ bude povinný toto oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

ÚVZ SR upozorňuje, že prevádzkovateľ nie je povinný požadovať preukázanie uvedených povinností od všetkých uvedených osôb, ale iba od tých, u ktorých má vedomosť, prípadne odôvodnené podozrenie, že im táto povinnosť vznikla.

Za odôvodnené podozrenie možno považovať napr. nástup do zamestnania, dni pracovného voľna, služobnú cestu, atď.

Kompletné znenie opatrenia týkajúce sa povinnosti zamestnávateľov  nájdete tu. 


Rúška

Rúško je od 1. októbra potrebné nosiť aj v exteriéri, ak sa človek nachádza vo vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, s ktorými nežije v jednej domácnosti.

Rúška musia nosiť aj zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore. Výnimku z nosenia rúška má zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Aktualizáciu opatrenia týkajúce sa rúšok , platného od 1. októbra 2020 nájdete tu.


Opatrenia vydané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva platné nad rámec celoplošných opatrení je možné nájsť na stránkach jednotlivých RÚVZ, preto odporúčame ich sledovanie

opatrenie_hranice_01_10
30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP
opatrenie_zamestnavatel_24_08
opatrenia_ruska_29_09
Slovenčina Slovenčina English English