Osobné stretnutie generálnej tajomníčky SZKC a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Osobné stretnutie generálnej tajomníčky SZKC a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Požiadavky na vedomosti a zručnosti gastronomických odborníkov sa neustále a rýchlo menia. Kuchár, či cukrár, ale aj majster odbornej výchovy a pedagóg, musí nutne neustále prehlbovať a rozširovať svoje vedomosti a zručnosti. Je potrebné sa orientovať na nové postupy, nové technológie, celosvetové gastronomické trendy. Prax si žiada absolventa na požadovanej úrovni vedomostí ale aj zručností, so znalosťou a ovládaním aj moderných technologických postupov a modernej technológie. Prevádzkovatelia gastronomických zariadení sa sťažujú, že mnohokrát to tak nie je a do praxe sa dostávajú aj absolventi, ktorí tieto požiadavky nie veľmi spĺňajú.

Jednou z ciest k zlepšeniu tejto situácie je aj prehĺbenie spolupráce SZKC a odborných škôl zameraných na gastronómiu, zapojenie študentov, pripravujúcich sa na povolanie kuchára a cukrára do súťaží odborností, priebežného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania. Táto snaha viedla k tomu, že sme požiadali o osobné stretnutie s ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR.

Dňa 2. marca 2017 sa stretnutie s ministrom školstva vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc uskutočnilo.

Otázky, ktoré boli prediskutované:
Odborné školstvo – spolupráca SZKC v oblasti zvyšovania profesionality a zručnosti budúcich gastronomických odborníkov, ale aj majstrov odbornej výchovy a pedagógov odborných škôl.
Osobnostný a profesijný rozvoj gastronomických odborníkov a Slovensku, ktorý vedie k aktualizácii a inovácii vedomostí a zručností
• Akceptácia vybraných súťaží odborností organizovaných SZKC do zoznamu súťaži pod záštitou MŠVVaŠ SR (v súlade so Smernicou MŠVVŠ SR o organizovaní súťaží detí a mládeže)
Kulinárske umenie do odborných škôl
Propagácia odborných súťaží za podpory médií
Projekt zvyšovania odbornosti a zručnosti budúcich gastronomických odborníkov, MOV a pedagógov odborných škôl zameraných na gastronómiu

Pán minister privítal spomínané aktivity a vyslovil želanie, aby sa spolupráca medzi SZKC a školami ešte prehlbovala, a to aj v rámci duálneho systému vzdelávania. Zároveň prisľúbil osobnú záštitu nad vybranými odbornými akciami organizovanými SZKC v oblasti spolupráce s odbornými školami. Ďakujeme pánovi ministrovi za ústretovosť a podporu, ktorú si veľmi vážime.

O napĺňaní jednotlivých bodov spolupráce ako s odbornými školami, tak aj s Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR Vás priebežne budeme informovať. Veríme, že členovia SZKC budú pri realizácii Projektu nápomocní.

SZKC4

SZKC 1

SZKC3

Slovenčina Slovenčina English English