Semináre pre školské stravovania

Semináre pre školské stravovania

Po minuloročnej úspešne zorganizovanej sérii odborných seminárov pre zariadenia školského stravovania, bol Slovenský zväz kuchárov a cukrárov opäť požiadaný o spoluprácu. Pod patronátom ministra školstva vedy, výskumu a športu SR, Kontinentálneho riaditeľa WACS pre Strednú Európu p. Miroslava Kubeca a prezidenta SZKC a sme za spolupráce metodičiek školského stravovania znova semináre zorganizovali.

Semináre a stretnutia so zamestnancami školských jedální boli zorganizované vo všetkých regiónoch. Slovenska. Semináre na tému „Finančná gramotnosť a personálna supervízia v školskom stravovaní“ boli cielene zamerané na zvýšenie právneho vedomia vedúcich zariadení školského stravovania, ich lepšiu a najmä ľahšiu orientáciu v oblastiach, s ktorými dá sa povedať, denne prichádzajú do styku. Prednášky „Personálne zabezpečenie pre oblasť školského stravovania“ a „Aktuálne otázky financovania školského stravovania v roku 2014“ zabezpečili zrozumiteľnosť a hlavne jednotnosť v prístupe k týmto dôležitým oblastiam. V posledných rokoch aj u nás sa do popredia dostáva problematika ochrany osobných údajov. Neznalosť v tejto oblasti môže priniesť mnohé problémy a sankcie aj pre zamestnancov školských stravovacích zariadení. Preto ďalšou veľmi významnou témou seminárov bola „Aplikácia zákona o ochrane osobných údajov v praxi“. Rozsiahlu diskusiu vyvolala aj prednáška „Zákazy alebo prevencia výživou aj v školskom stravovaní“.

Seminárov sa dovedna zúčastnilo viac ako 1800 účastníkov, čo dáva vysoký predpoklad aplikácie zísskaných informácii do praxe školského stravovania.

Na príprave a priebehu seminárov sa podieľali aj dodávateľské spoločnosti, ktorých produkty sú pre školské stravovanie vhodné. Na všetkých seminároch sa aktívne zúčastňovali, informovali o pripravovaných novinkách a prezentovali spoločnosti:
Zeleninári s.r.o Bratislava – generálny partner SZKC, Bidvest Slovakia s.r.o – partner SZKC, Bonduelle Central Europe Kft, AG FOODS s.r.o Pezinok
Berndorf Sandrik s.r.o Žarnovica, AGROFRUIT s.r.o Závažná Poruba, RAJO s.r.o Bratislava,

Ryba Košice s.r.o, INMEDIA/Mabonex s.r.o Zvolen, VIS Plzeň s.r.o, HOPE Family s.r.o Poprad, VITANA s.r.o Pezinok, UNILEVER s.r.o Bratislava, Lion’s HORECA Industry s.r.o Bratislava,

Ďakujeme, prispeli nielen k rozšíreniu informácií o svojich produktoch ale aj k vytvoreniu dobrej rokovacej atmosféry.
Za spoluprácu ďakujeme taktiež lektorkám Ing. Jarmile Belešovej a Ing. Jane Sládečkovej z MŠVVaŠ SR, PhDr. Jane Géciovej, školiteľke a spracovateľke bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov a gestorke projektu Ing. Silvii Tokárovej z MŠVVaŠ SR.

ZELENINÁRI

IMG_4062

IMG_4083

IMG_4028

IMG_3755

IMG_3746

IMG_3985

IMG_3760

IMG_3834

IMG_4091

IMG_3955

IMG_3994

IMG_4029

IMG_3977

Slovenčina Slovenčina English English