Valné zhromaždenie členov Žilinského klubu SZKC

Valné zhromaždenie členov Žilinského klubu SZKC

Sme radi, že narastá počet členov Žilinského klubu z radov mladých kuchárov a cukrárov, ktorí majú záujem zapojiť sa do činnosti klubu a SZKC. To dáva predpoklad a nádej na zaktivizovanie a zefektívnenie činnosti klubu.
K tomu, aby sa tak stalo je potrebné vedieť ,čo vy, ako členovia od klubu i SZKC očakávate, čo by ste privítali. Je taktiež potrebné prikročiť aj k voľbe výkonného výboru klubu.

Z toho dôvodu v mene predsedu Žilinského klubu SZKC Mareka Tureka, zvolávam VOLEBNÉ Valné zhromaždenie členov Žilinského klubu SZKC.

v nedeľu 14. júna 2015 o 10,00 hod. 
vo Vile Budatín v Žiline-Budatíne

sa bude konať VOLEBNÉ valné zhromaždenie Žilinského klubu SZKC s nasledovným programom:

1. Privítanie účastníkov

2. Krátka informácia o činnosti klubu a najbližších akciách a aktivitách klubu

3. Návrh na doplnenie akcií a aktivít klubu

4. Voľba výkonného výboru Žilinského klubu SZKC (predseda, tajomník, ekonóm…)

5. Diskusia

6. Záver oficiálnej časti stretnutia


V nadväznosti na horeuvedené prosíme, aby ste si na rokovanie pripravili vlastné návrhy na aktivity, ktoré by ste v programe klubu, alebo v programe SZKC privítali. Rovnako informáciu na ktorých aktivitách by sme mohli počítať s Vašou osobnou účasťou alebo pomocou. Samozrejme privítame návrhy aj od tých z Vás, ktorí sa z akýchkoľvek dôvodov nebudú môcť zúčastniť stretnutia a to prostredníctvom e-mailovej adresy zilinskyklub@gmail.com

Vzhľadom na to, že z nášho rokovania vzíde nový výkonný výbor, účasť všetkých členov je nutná, pretože budeme vlastne rozhodovať o budúcom smerovaní klubu.

Milan Bušovský
podpredseda Žilinského klubu SZKC

Slovenčina Slovenčina English English