SEMINÁRE MŠVVaŠ SR 2015

SEMINÁRE MŠVVaŠ SR 2015

Slovenský zväz kuchárov a cukrárov už po štvrtý krát organizoval odborné semináre pre metodikov a vedúcich zamestnancov školského stravovania v 8 krajoch SR.

Určite budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že správna výživa je základným predpokladom zdravého vývinu človeka. Všetci o tom hovoríme, uvedomujeme si to, ale aj robíme niečo preto, aby sme priložili ruku k dielu ?Nie je snáď nič dôležitejšie ako zdravie detí. 

Jeho základy sa kladú počas dospievania. To čo sa v tomto období zanedbá, to sa zväčša už nedá dobehnúť. Správne základy zdravého stravovania a  dobré stravovacie návyky aj tým našim deťom vštepujú zamestnanci predškolských a školských stravovacích zariadení . Je to veľmi zodpovedná práca, vykonávaná mnohokrát za „tvrdých podmienok“, vzhľadom na mnohokrát zastaralé technologické vybavenie varných kuchýň. Vykonávajú ju však na vysokej odbornej úrovni. O to sa stará aj Sekcia regionálneho školstva Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom odborných školiacich aktivít, ku ktorým patria aj odborné semináre, ktoré pomáhame spoluorganizovať. Na prelome mesiacov august a september 2015 sa tieto semináre konali v Košiciach, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Trnave a v Bratislave. Ich témou bola „Potravinová bezpečnosť, výživa a personálna supervízia v školskom stravovaní“.

20150826_081827

Cielene boli zamerané na NOVÉ odporúčané výživové dávky obyvateľov SR a ich uplatnenie v praxi predškolského a školského stravovania, ktoré na všetkých 8 seminároch prednášal ich autor – Doc.MUDr. Igo Kajaba, PhD. Oboznámil účastníkov aj s novými vedeckými pohľadmi a trendami v oblasti výživy mládeže. Upozornil na nebezpečenstvo zvyšovania obezity mládeže, nárast počtu detí s diagnózou diabetes a zdôraznil nebezpečenstvo výchovy 17 ročných osteoporotikov a ďalšie ohrozenia v budúcnosti. .Preto je potrebné tieto trendy zvrátiť a práve uplatňovanie nových odporúčaných výživových dávok v stravovaní mládeže je cesta na zlepšenia tejto situácie.

S dodatkom k materiálno-spotrebným normám pre školské stravovacie zariadenia , v ktorých už nové odporúčané dávky sú aplikované, oboznámovala prítomných Ing. Silvia Tokárová z MŠVVaŠ SR. Prizvukovala tiež potrebu zvyšovania čerstvej zeleniny a ovocia v jedálnych lístkoch predškolských a školských zariadení, čo nové odporúčané dávky ukladajú.

Prednáška Personálna supervízia a kvalifikačné požiadavky zamestnancov školského stravovania v podaní Ing. Jarmily Belešovej bola určená na zvýšenie právneho vedomia vedúcich zariadení školského stravovania, ich lepšiu a najmä ľahšiu orientáciu v oblastiach, s ktorými dá sa povedať, denne prichádzajú do styku.

20150827_093616

Seminárov sa dovedna zúčastnilo viac ako 1800 účastníkov, čo dáva vysoký predpoklad aplikácie získaných informácii do praxe predškolského a školského stravovania.

20150826_082303

Na organizovaní seminárov sa spoluzúčastňovali a prezentovali aj spoločnosti, ktoré dodávajú suroviny a tovar do školského stravovania. Na všetkých seminároch sa aktívne zúčastňovali, informovali o pripravovaných novinkách a prezentovali svoje spoločnosti. Pripravili pre účastníkov aj ukážky svojich produktov zodpovedajúcich prísnym kritériám školského stravovania: Bidvest Slovakia s.r.o – partner SZKC, ZEDA s..r.o Gajary – partner SZKC Bonduelle Central Europe Kft, AG FOODS s.r.o Pezinok Berndorf Sandrik s.r.o Žarnovica, , AGROFRUIT s.r.o Závažná Poruba, RAJO s.r.o Bratislava, VIS Plzeň s.r.o, INMEDIA/Mabonex s.r.o Zvolen , TROPIKO Dolný Harmanec, Robot –Coupe zastúpenie v SR, Hučko s.r.o Moštenické sirupy, REFKA s.r.o Bitúnok Mojmírovce

IMG_4976

Ďakujeme, prispeli nielen k rozšíreniu informácií o možnostiach dodávok ich produktoch ale aj  k vytvoreniu dobrej rokovacej atmosféry!

Za spoluprácu ďakujeme taktiež lektorom Doc.MUDr. Igovi Kajabovi, PhD, Ing. Jarmile Belešovej a  gestorke projektu Ing. Silvii Tokárovej z MŠVVaŠ SR.

[fancygallery id=“4″ album=“18″]
Slovenčina Slovenčina English English